Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
Logo
Bílé lepové desky 3 ks, jablko, švestka
Bílé lepové desky 3 ks, jablko, švestka
Sdílejte
Bílé lepové desky 3 ks, jablko, švestka"
Cena
80 ,-
Dostupnost skladem
Množství

Aplikace:
1 U jabloní a slivoní rozvěšujeme desky před květem přímo do koruny stromů
2 U zeleniny rozmísťujeme desky v době její výsadby přímo do záhonů
Jedna deska stačí na plochu 2 – 4 m2.

Chemické a fyzikální vlastnosti:
Bílá deska potažena slabou vrstvou lepidla, která přitahuje různé druhy škůdců.

Skladování:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před zdroji zapálení. Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném dobře větratelném místě, odděleně od potravin, hnojiv, krmiv, chemikálií, léků, dezinfekčních prostředků a obalů od jiných látek, při teplotě 5 - 30°C.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
Používejte ochranné rukavice. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.
První pomoc: PŘI STYKU S KŮŽÍ: umyjte jedlým nebo kosmetickým olejem a následně mýdlem a teplou vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí
Společný údaj k OOPP: Poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je nutné urychleně vyměnit.

Doba použitelnosti:
3 roky od data výroby při dodržení způsobu skladování, v původních neporušených obalech.
 

Chcete více informací o produktu Bílé lepové desky 3 ks, jablko, švestka"? Zašlete nám svůj dotaz.
* Hvězdičkou označené položky jsou povinné